Regulamin

Regulamin

Właścicielem sklepu jest firma:
MAR MAT STAL Mariusz Iskrzycki, Pisary 36, 57-530 Międzylesie
NIP 8811489424
REGON: 022132084

I. Ogólne zasady funkcjonowania sklepu

 • Sprzedaż produktów w Sklepie odbywa się za pomocą sieci Internet w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy kupującym – zwanym dalej „Kupującym”, a „Sprzedającym”.
 • Przedmiotami transakcji są towary przedstawione w ofercie sklepu internetowego www.piernikziskierka.pl
 • Wszystkie ceny widniejące na stronach internetowych sklepu www.piernikziskierka.pl są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto do zapłaty.
 • Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w Sklepie, wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 • Sklep dokłada wszelkich starań, by zdjęcia towarów jak najdokładniej odzwierciedlały ich rzeczywisty wygląd. Z uwagi na różnice parametrów poszczególnych monitorów, możliwe są różnice w gamie kolorystycznej między faktycznym wyglądem produktu, a obrazem wyświetlanym na monitorze Kupującego.

II. Procedura składania zamówień

 • Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia i kliknięcie „ZAMAWIAM I PŁACĘ”, podanie numeru telefonu a także adresu e-mail, na który zostanie przesłana informacja o złożeniu i realizacji zamówienia.
 • Zamówienie jest przekazywane do realizacji w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.
 • Otrzymanie e-maila z potwierdzeniem złożonego zamówienia jest potwierdzeniem zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.
 • Wszelkie zmiany w zamówieniu muszą zostać potwierdzone za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 • Złożenie zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody Kupującego na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez firmę MAR MAT STAL Mariusz Iskrzycki, Pisary 36, 57-530 Mięzylesie w celu realizacji zamówienia.
 • Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 17.00, w soboty, niedziele i święta rozpatrywane będą następnego dnia roboczego.

III. Realizacja zamówienia

 • Wysyłka zmówionego towaru następuje w ciągu 3-5 dniu roboczych od dnia zaksięgowania na rachunku firmy Piernik z Iskierką wpłaty za zamówiony towar lub w przypadku wybrania przez Kupującego opcji wysyłki za pobraniem, w ciągu 3 -5 dni roboczych od złożenia zamówienia. Podany czas realizacji zamówienia nie uwzględnia dni wolnych od pracy. Czas realizacji zamówień na upominki weselne wynosi od 14 dni roboczych.
 • Maksymalny termin oczekiwania na wpłatę to jeden tydzień. Po tym terminie zamówienie zostanie anulowane.

IV. Formy płatności i koszty dostawy

W sklepie dostępne są następujące formy płatności:

 • za pobraniem, przedpłata przelewem

Koszt wysyłki pokrywa Kupujący.

 • Możliwy jest odbiór osobisty za 0 zł po wcześniejszym uzgodnieniu terminu odbioru.
 • Odbioru osobistego należy dokonać w ciągu 5 dni licząc od ustalonego terminu realizacji/odbioru zamówienia. W przypadku nie odebrania towaru do tego czasu zamówienie zostaje anulowane.
 • Dostawy realizowane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub transportem własnym. Podczas odbioru przesyłki kupujący zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki jest istotnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia przesyłki w transporcie. W wypadku zauważenia nieprawidłowości po odjeździe kuriera, kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu.

V. Zwroty i reklamacje

 • Produkty zamówione w Sklepie mogą zostać zwrócone zgodnie z ustawą z dn. 24 czerwca 2014 r. art.27 w terminie 14 dni od daty jego otrzymania bez podania przyczyny, składając sprzedawcy oświadczenie na piśmie na adres MAR MAT STAL Mariusz Iskrzycki, Pisary 36, 57-530 Międzylesie. Istnieje możliwość przesłania oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@piernikziskierka.pl.
 • Wzór formularza odstąpienia od umowy dostępny jest tutaj.
 • W przypadku zwrotu towaru, konieczne jest, aby towar zwracany był w stanie w jakim znajdował się w momencie sprzedaży. Jakiekolwiek uszkodzenie towaru może być podstawą odmówienia przyjęcia zwrotu.
 • Reklamacji podlegają wady techniczne/fizyczne lub uszkodzenia powstałe podczas dostawy. Klient powinien niezwłocznie odesłać wadliwy towar na adres Sklepu.
 • W momencie zwrotu lub reklamacji, zakupione produkty należy odesłać listem poleconym, paczką lub kurierem starannie zapakowane i zabezpieczone, na adres Sklepu: Pisary 36, 57-530 Mięzylesie. Zniszczenie towaru zwrotnego na skutek niestarannego zapakowania spowoduje obciążenie kosztami nadawcę przesyłki.
 • W przypadku zwrotu towaru koszt przesyłki zwrotnej pokrywa Kupujący. Sprzedawca niezwłocznie zwraca wpłacone pieniądze za towar i wysyłkę na wskazane przez Kupującego konto bankowe w terminie do 14 dni od daty otrzymania towaru.
 • Zwroty i reklamacje w postaci przesyłek pobraniowych nie są przyjmowane.

VI. Prawa autorskie
Zabrania się kopiowania, rozpowszechniania i używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych wszystkich informacji tekstowych, zdjęć produktów i opracowań graficznych, znajdujących się w sklepie www.piernikziskierka.pl bez zgody ich autora.

VII. Polityka prywatności i ochrona danych osobowych
Dane o użytkownikach gromadzone są wyłącznie w celu zapewnienia prawidłowej obsługi użytkowników i nie są, oraz nigdy nie będą, udostępniane osobom trzecim. Sklep www.piernikziskierka.pl przykłada szczególną wagę do ochrony prywatności Klientów. Firma Piernik z Iskierką z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych (uwzględniając zabezpieczenia o charakterze informatycznym) oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Informacje dotyczące danych osobowych
1. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest MAR MAT STAL Mariusz Iskrzycki, Pisary 36, 57-530 Mięzylesie.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez MAR MAT STAL Mariusz Iskrzycki, Pisary 36, 57-530 Mięzylesie zgodnie z przepisami RODO w celu realizacji zamówień oraz w razie potrzeby kontaktu związanego z realizacją zamówień, reklamacjami i innymi czynnościami w ramach obsługi klienta.
3. Prawa osoby, której dotyczą dane osobowe:
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskania potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania
prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,
prawo żądania od Administratora usunięcia danych,
prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,
prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem),
prawo do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania decyzji opartej na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych.
Prawa wymienione w pkt 1)-6) i pkt 8)-9) powyżej można zrealizować m.in. poprzez kontakt z Administratorem Danych Osobowych pisząc wiadomość e-mail na adres kontakt@piernikziskierka.pl

VIII. Postanowienia końcowe

 • Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna – sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentem złożenia przez klienta zamówienia.
 • Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedawcy lub miejsca zamieszkania Kupującego.